05:44:26 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرمهای انجمن علمی
1 فرم مشخصات اعضاء هیات موئسس
2 فرم موافقت اصولی تاسیس انجمن علمی دانشجویی
3 فرم عدم موافقت اصولی تاسیس انجمن علمی دانشجویی
4 فرم عضویت در انجمن علمی دانشجویی
5 فرم ثبت نام داوطلب در شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی
6 فرم صورتجلسه برگزاری انتخابات شورای مرکزی
7 فرم مجوز فعالیت انجمنن های علمی دانشجوی
تنظیمات قالب