English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ ارديبهشت ١٤٠٠
ردیفنام و نام خانوادگی
1

دکتر مرتضی متذکر

2

دکتر شهره افشار یاوری

3

دکتر علی رشیدی

4

دکتر نصراله جباری

5

دکتر زکیه رستم زاده

6

دکتر سید مرتضی موسوی

7

خانم فریبا رموز (دبیر شورا آموزشی)