English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ ارديبهشت ١٤٠٠
ردیفنام و نام خانوادگی
1

دکتر مرتضی متذکر

2

دکتر شهره افشار یاوری

3

دکتر نصراله جباری

4

دکتر علی رشیدی

5

دکتر زکیه رستم زاده

6

دکتر رضا زهدی اقدم

7

خانم زهرا زارع

8

دکتر سید مرتضی موسوی

9

دکتر زهرا نیاز خانی

10

خانم رفیعه شیخ بگلو(دبیر شورای پژوهشی)