07:46:44 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
کریم طاهری
نام و نام خانوادگی :کریم طاهری
فاکس : 04432770047
شماره تماس مستقیم : 04432752298
شماره تلفن مخابرات : 32752307-32752306-32752305-32752302- 32752301-32752300
شماره داخلی: 200-201
تنظیمات قالب