05:31:13 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرم‌های دانشجویی
1 فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی پایان نامه
2 فرم انتخاب واحد درسی بصورت غیر حضوری
3 فرم تقاضای انتقال بصورت مهمان
4 فرم اعتراض نمره
5 فرم حذف و اضافه
6 فرم معرفی انتخاب درس
7 فرمهای کارشناسی ارشد
تنظیمات قالب