05:49:48 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

این رشته که به نام مدیکال تکنولوژی در دانشگاه های جهان آموزش داده می شد در سال 6791به Laboratory Medical (MLS (Sciencesتغییر داده شد به طوری که در حال حاضر این رشته به نامهای Sciences Laboratory Medicalو یا Clinical Sciences Laboratoryخوانده میشود. در ایران دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از سال 6439 در دانشگاههای تهران شیراز اصفهان تبریز اهواز و.... تاسیس گردید که بعد از انقالب فرهنگی به صورت کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در آمد .از مهر ماه سال 6439 مقطع کاردانی حذف و جای خود را به کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی داده است. پذیرش دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کاردانی در آموزشکده پیراپزشکی ارومیه در سال 6411که زیر مجموعه دانشکده پزشکی بود آغاز گردید در سال 6439 کلیه رشته های کاردانی پیراپزشکی به مقطع کارشناسی پیوسته تبدیل و حکم تبدیل آموزشکده پیراپزشکی ارومیه به دانشکده از طرف وزیر وقت به دانشگاهابالغ گردید . هم اکنون تعداد دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی این گروه در دانشکده پیراپزشکی ارومیه حدودا 637 نفر در 3 ترم مختلف تحصیلی میباشد.

آمار گروه
تعداد کل اعضای هیئت علمی 3
تعداد کل کارشناسان 3
تعداد مقاطع آموزشی 1
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 113
تنظیمات قالب