07:46:00 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

سرفصل و توزیع ترمی دروس دانشکده پیراپزشکی

ردیف رشته تحصیلی دروس رشته توزیع ترمی دروس سرفصل دروس مشخصات رشته
1 دکترای انفورماتیک پزشکی PDF PDF PDF ---
2 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی PDF PDF PDF ---
3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت PDF PDF PDF PDF
4 فناوری اطلاعات سلامت PDF PDF PDF PDF
5 اتاق عمل PDF PDF PDF PDF
6 تکنولوژی اتاق عمل 1402 به بعد PDF PDF PDF PDF
7 هوشبری PDF PDF PDF PDF
8 هوشبری 1402 به بعد PDF PDF PDF PDF
9 علوم آزمایشگاهی PDF PDF PDF PDF
10 علوم آزمایشگاهی 99 به بعد PDF PDF PDF PDF
11 تکنولوژی پرتوشناسی PDF PDF PDF ---
12 تکنولوژی پرتوشناسی 1402 به بعد PDF PDF PDF ---
تنظیمات قالب