05:31:57 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
دکتر احد زینالی
نام و نام خانوادگی :دکتر احد زینالی
رشته تحصیلی :فیزیک پزشکی
مرتبه علمی :استاد
پست الکترونیکی:zeinali.a@umsu.ac.ir
پست الکترونیکی:AhadZeinali@gmail.com
شماره تماس : 04432752300
روزهای حضور در دانشکده:روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
رزومه سامانه علم سنجی
 

شرح وظایف:
- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ میشود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشداستعدادهای تحصیلی.
- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده.
- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده.
- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده.
- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده.
- نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و.... دانشکده.
- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه.
- بررسی صالحیت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان.

تنظیمات قالب