07:47:10 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه هفتگی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

ردیف رشته تحصیلی ترم1 ترم2 ترم4 ترم6 ترم8
1 دکترای انفورماتیک پزشکی PDF --- PDF --- ---
2 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی --- PDF PDF --- ---
3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت --- PDF PDF --- ---
4 فناوری اطلاعات سلامت --- PDF PDF PDF PDF
5 اتاق عمل --- PDF PDF PDF PDF
6 هوشبری --- PDF PDF PDF PDF
7 علوم آزمایشگاهی --- PDF PDF PDF PDF
8 تکنولوژی پرتوشناسی --- PDF PDF PDF PDF

 

برنامه کارآموزی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

ردیف رشته تحصیلی ترم2 ترم4 ترم6 ترم8
1 دکترای انفورماتیک پزشکی --- --- --- ---
2 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی --- -- --- ---
3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت --- --- --- ---
4 فناوری اطلاعات سلامت --- PDF PDF PDF
5 اتاق عمل PDF PDF PDF PDF
6 هوشبری PDF PDF PDF PDF
7 علوم آزمایشگاهی --- --- --- PDF
8 تکنولوژی پرتوشناسی --- --- --- ---
تنظیمات قالب