06:49:24 - 27 خرداد 1403

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف قوانین و آئین نامه های اساتید
1 آیین نامه جذب هیات علمی
2 سقف وام هیات علمی
3 آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی
4 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی
5 آئین نامه حمایت از اعضای هیات علمی شرکت کننده در دوره تحصیلی آموزش پزشکی
تنظیمات قالب