English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

 

 

جدول طرح درس رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی  

 

نام درس
نام استاد

( lesson plan )

طرح درس روزانه

(  course plan ) 

طرح دوره

مدیریت انفورماتیک ( ارشد )

دکتر بهلول رحیمی

Pdf

Pdf

کلیات و اصلاحات پزشکی ( ارشد )

دکتر زهرا نیاز خانی

Pdf

Pdf