English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

 

 

جدول طرح درس رشته علوم آزمایشگاهی  

 

نام درس
نام استاد

( lesson plan)

 طرح درس روزانه

(cource plan )

طرح دوره

ویروس شناسی 

دکتر زکیه رستم زاده

Pdf

Pdf

باکتری شناسی
دکتر شهره افشار یاوری

Pdf

Pdf

میکروب شناسی 

دکتر شهره افشار یاوری Pdf

Pdf

میکروب شناسی عمومی ( عملی )
دکتر شهره افشار یاوری Pdf Pdf
باکتری شناسی ( عملی ) دکتر شهره افشار یاوری Pdf Pdf
ایمونوهماتولوژی
سامان سهرابی Pdf

Pdf

هماتولوژی1 ( نظری ) سامان سهرابی Pdf Pdf
هماتولوژی 2 سامان سهرابی Pdf Pdf
بیوشیمی  امیر اصغری
Pdf Pdf
هورمون شناسی امیر اصغری
Pdf Pdf