English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

1-   نام و تعریف رشته :

            کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت Health Information Technology (B.S.C)

      فارغ التحصیلان این مقطع قادر خواهند بود تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت را در کلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فن آوری اطلاعات ایفای نقش نمایند.

2-  تاریخچه رشته :

              این رشته در آمریکا در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد.ودر ایران از تاریخ 20/5/1388 طرح دوره کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی کشور برای تمام دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی لازم الاجرا گردید.

3-رسالت رشته : (Mission)

               رسالت این رشته عبارت است از تربیت افراد کارآزموده ای که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها (سازماندهی، طبقه بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی وبازیابی اطلاعات را انجام دهندو همچنین شاخص های بهداشتی را تحلیل نمایند و مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازی نظام Hospital Information System  را بر عهده بگیرند.

4-چشم انداز : (Vision)

در چند سال آینده دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود نیروی مورد نیاز غالب مراکز بهداشتی درمانی و حوزه های آن را در استان تامین و از نظر استانداردهای مدیریت اطلاعات در  سطح کشور رتبه لازم را کسب نمایند.

5-اهداف کلی : (Aim)

هدف کلی عبارت است از تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند:

  •     مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها (سازماندهی، دسته بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات
  •     تامین اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار / مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی از طریق حفظ مستندات اطلاعات مراقبت بهداشتی
  •     تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره برداریهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط با رشته های منتخب پزشکی
  •     بکارگیری فن آوری اطلاعات در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت
  •     ارائه نقش های خدماتی، آموزشی، مدیریتی و پژوهشی دانش آموختگان در نظام بهداشتی